19/02/2024

Θεραπεία με αλλαντική τοξίνη σε παιδιά μικρότερα από 2 έτη

Posted By: Berg Published: 19/02/2024 Times Read: 749

Η αλλαντική τοξίνη (BoNT) έχει λάβει επίσημο on-label ένδειξη για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, που εμφανίζουν σπαστικότητα και είναι ηλικίας μεγαλύτερα των 2 ετών. Είναι όμως το ίδιο αποτελεσματική και ασφαλής και σε παιδιά μικρότερα από 2 έτη;

Υπάρχει πρόσφατη μελέτη (2023), στην οποία εξετάστηκε η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της αλλαντικής τοξίνης σε σχέση με την κινητική ανάπτυξη σε παιδιά που θεραπεύτηκαν με αυτήν λόγω σπαστικής εγκεφαλικής παράλυσης και είχαν ηλικία μικρότερη από 2 έτη.

Η μεταανάλυση έγινε μέσω αναζήτησης τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών, που δημοσιεύθηκαν μεταξύ Ιουλίου 1993 και Μαΐου 2021. Στο τέλος της αναζήτησης 2 μελέτες πληρούσαν όλα τα κριτήρια και αφορούσαν αποκλειστικά ασθενείς ηλικίας μικρότερης από 2 έτη. Η ασφάλεια της θεραπείας αξιολογήθηκε με βάση τον αριθμό και τη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών και η αποτελεσματικότητα αξιολογήθηκε με βάση τη μείωση της σπαστικότητας, το εύρος κίνησης και την κινητική ανάπτυξη.

Αποτελέσματα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας:

Από τις αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, οι τρεις συχνότερες ήταν γενικευμένη αδυναμία στο παιδί, δυσαισθησία του δέρματος και πόνος στο σημείο της έγχυσης. Όλες ήταν αυτοπεριοριζόμενες και πλήρως αναστρέψιμες. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, υπήρξε σημαντική μείωση στη συχνότητα εμφάνισης σπαστικότητας και αξιοσημείωτη βελτίωση στο εύρος κίνησης των αρθρώσεων των παιδιών που έλαβαν τη θεραπεία. Το συμπέρασμα ήταν ότι η θεραπεία με τοξίνη μπορεί να είναι πολύ ασφαλής και αποτελεσματική στη θεραπεία παιδιών με εγκεφαλική παράλυση KAI σε ηλικίες μικρότερες των 2 ετών. Σημειώνεται, ότι ακόμα δεν έχει δοθεί η on-label έγκριση για μικρότερα από 2 έτη παιδιά, οπότε οποιαδήποτε θεραπεία αποφασιστεί θα πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με τους κινησιοθεραπευτές και τους γονείς και με πλήρη και ενδελεχή συζήτηση και επεξήγηση των αναμενόμενων στόχων.

Πηγή: Yang H, Chen S, Shen J, Chen Y, Lai M, Chen L, Fang S. Safety and Efficacy of Botulinum Toxin Type A in Children With Spastic Cerebral Palsy Aged <2 Years: A Systematic Review. J Child Neurol. 2023 May;38(6-7):454-465. doi: 10.1177/08830738231183484. Epub 2023 Jul 10. PMID: 37431191.

 Φυσίατρος Α.Τολιόπουλος είναι πιστοποιημένος στην ειδική θεραπεία με Βotulinum Τoxin για όλες τις νευρολογικές ενδείξεις από τη Γερμανική Νευρολογική Εταιρεία (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).
Στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο νευρολογικό και νευροχειρουργικό κέντρο Godeshöhe στη Βόννησυμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων κινητικών διαταραχών. Εκεί απέκτησε εκτενή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με σπαστικότητα, αυχενική δυστονίαβλεφαρόσπασμοημιπροσωπικό σπασμόυπεριδρωσίασιελόρροια και χρόνια ημικρανία. Εκπαιδεύτηκε στην έγχυση αλλαντικής τοξίνης με υπερηχογραφική καθοδήγηση και από το 2017 είναι μέλος της «ομάδας εργασίας Αλλαντικής Τοξίνης» της DGN.

πίσω